Service and Support

เว่ยซิน เพย์ ของ เทนเซ็นต์ ช่วยยกระดับประสบการณ์การชำระเงินผ่านมือถือสำหรับผู้ใช้ในต่างประเทศ ที่มาเยือนประเทศจีนเหมือนการชำระเงินของคนในท้องถิ่น [Guest Post]