Trend & Report

Backbase ชี้ CIO ในไทยกว่า 71% “ไม่เลือก” แนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มธนาคารขึ้นเองในการทำ Digital Transformation [Guest Post]