Google มองสิงคโปร์ มีศักยภาพสูงที่จะเป็น AI Hub ระดับโลก

0

Google เล็งเห็นว่า สิงคโปร์มีศักยภาพสูงที่จะเป็นศูนย์กลางด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระดับโลก ด้วยปัจจัยสนับสนุนหลายประการ เช่น รัฐบาลที่ให้การสนับสนุน ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง และกลุ่มบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

รัฐบาลสิงคโปร์เป็นประเทศแรก ๆ ที่ได้ริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา AI เช่น National AI Strategy 2.0 และโครงการ AI Trailblazers  ซึ่งช่วยดึงดูดการลงทุนและบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาในประเทศ

โครงการนี้เปิดตัวร่วมกันโดยรัฐบาลสิงคโปร์และ Google Cloud โดยมอบโอกาสให้องค์กรต่างๆ เข้าถึงเทคโนโลยีและทรัพยากรด้าน AI ที่ล้ำสมัย เพื่อพัฒนาและทดสอบโซลูชัน AI รุ่นใหม่ โดยมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 43 แห่งใช้ประโยชน์จาก AI stack ของ Google ชี้ให้เห็นความสามารถของสิงคโปร์ในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อนวัตกรรมด้าน AI

นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังเป็นที่ตั้งของบริษัท AI ชั้นนำหลายแห่ง เช่น Grab, Sea Group และ Razer โดยบริษัทเหล่านี้กำลังพัฒนาโซลูชัน AI ที่ชาญฉลาดและมีการนำไปใช้งานทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์ยังคงเผชิญกับความท้าทายบางประการในการที่จะเป็นศูนย์กลางด้าน AI ระดับโลก หนึ่งในนั้นคือการแข่งขันด้านบุคลากร AI เพราะสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กที่มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีจำนวนจำกัด 

รัฐบาลจึงกำลังแก้ไขปัญหานี้โดยการลงทุนในโครงการด้านการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้าน AI

โดยสรุปแล้ว สิงคโปร์มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการเป็นศูนย์กลางด้าน AI ระดับโลก เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการพัฒนา AI และประเทศมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปสรรคบางประการที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข

ผู้ที่สนใจ สามารถอ่านร่าง GenAI Governance Framework ของประเทศสิงคโปร์ได้ที่นี่