Industry

[Guest Post] บลูมเบิร์กเอ็นอีเอฟ คาด ปี 2593 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งทางถนนสุทธิเป็นศูนย์ หากการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสี่เท่าภายในปี 2568

Enterprise Cloud & Data Center 2022