Event & Seminar

ดีป้า ผนึก เอ็น.ซี.ซี. เร่งยกระดับเมืองสู่สมาร์ทซิตี้กระจายทั่วประเทศ ผ่านการจัดงาน Thailand Smart City Expo 2023 [Guest Post]