[Guest Post] กลุ่มธุรกิจต่างๆ หันมาจับเทคโนโลยี Low Code, No Code

บทความโดย: Gibu Matthew, VP and GM APAC, Zoho Corp เมื่อธุรกิจกำลังเร่งเครื่องไปข้างหน้าเพื่อทำการเปลี่ยนโฉมด้านดิจิทัล ความต้องการทางด้านโซลูชันทางดิจิทัลที่สามารถกำหนดค่าการใช้งานด้วยตัวเองก็เพิ่มสูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในการเปลี่ยนโฉมเข้าสู่ระบบดิจิทัล ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เกิด Citizen Developer นั่นก็คือ ตอนนี้ผู้ใช้งานทางธุรกิจซึ่งไม่มีประสบการณ์ด้านการเขียนโค้ดหรืออาจจะมีความรู้เพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างแอปพลิเคชันทางธุรกิจด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีทางไอทีอันทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กลุ่มธุรกิจหรือพัฒนากระบวนการ การทำงานทางธุรกิจของตนที่ใช้อยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Zoho แนะ 6 เทรนด์บริการคลาวด์ในปี 2021 ที่ธุรกิจต้องจับตามอง

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวและเกิดการเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างกว้างขวาง และหนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ก็คือเทคโนโลยีคลาวด์ ที่ครอบคลุมความสามารถที่หลากหลายและยืดหยุ่น Zoho หนึ่งในผู้ให้บริการคลาวด์มองความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร และจะเกิดเทรนด์อะไรขึ้นบ้างในปี 2021 ติดตามได้จากบทความนี้

[PR] Zoho เปิดตัว BackToWork แอปพลิเคชั่นใหม่ที่จะช่วยพนักงานในองกรค์ต่างๆกลับมาสู่ที่ทำงานได้อย่างปลอดภัย

Zoho Corporation, บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่มีชื่อเสียงในด้านธุรกิจซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมมากที่สุด ไม่ว่าจะในด้านฝ่ายการขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการเงิน และฝ่ายไอที ได้ประกาศเปิดตัว BackToWork แอปพลิเคชั่นใหม่ล่าสุด ซึ่งเป็นโซลูชันโมดูลาร์ที่ครอบคลุมเต็มรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทและองกรค์ต่างๆ สามารถกลับเข้าสู่ที่ทำงานได้อย่างปลอดภัยอีกครั้งโดย BackToWork จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จนถึงปลายปีนี้