Service and Support

Amazon เริ่มจ้างพนักงานให้ทำงานจากบ้าน 5,000 ตำแหน่ง ได้สวัสดิการเพิ่มหากทำเกินสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง